۰۲۱-۸۸۷۵۱۰۹۵-۶
ipc.info@imenpol.com

release

 

عوامل رهاساز قالب مزایای رقابتی را برای بزرگترین و کوچکترین فرآیند قالب گیری فوم پلی یورتان فراهم کرده است که شامل رهاسازهای پایه آب و پایه حلال می باشند و می توانند حداکثر بهره وری را در حالی که مطابق با مشخصات مورد نیاز و شرایط عملیاتی باشند، ایجاد کنند

 

محصولات ویژه