۰۲۱-۸۸۷۵۱۰۹۵-۶
ipc.info@imenpol.com

به طور کلی دو روش برای ساخت فوم های منعطف وجود دارد، فرآیندهای پخت گرم (HC) و پخت سرد/ انعطاف پذیری بالا (HR). ۳۰ سال پیش، فرآیند پخت گرم روش مرسوم برای تولید فوم منعطف صندلی بود، اما بازار این روش با گذشت زمان کاهش زیادی یافت. در مناطق آسیا و اقیانوسیه و نیز آمریکای جنوبی برخی هنوز از روش پخت گرم استفاده می کنند، اما امروزه فرآیند پخت سرد به طور گسترده ای در تولید فوم های منعطف استفاده می شود. فرآیند پخت گرم به منظور تولید مناسب فوم نرم دارای مشخصه های زمان طولانی تر پخت ﴿۱۰ تا ۲۰ دقیقه﴾ و دمای بالاتر قالب ﴿۱۰۰ الی ۱۲۵ درجه سانتیگراد﴾ است. این در حالی است که فرآیند پخت سرد دارای پلی ال های با واکنش پذیری سریعتر بوده که منجر به کاهش دمای قالب گیری ﴿۳۰ تا ۷۵ درجه سانتیگراد﴾ و زمان کوتاهتر پخت ﴿۳ الی ۵ دقیقه﴾ می گردد.

محصولات ویژه