ایمن پلیمر شیمی

مواد رهاساز از قالب
1402/12/27

انواع مواد رهاساز از قالب

پلی یورتان ها چسبندگی خوبی به دیگر مواد دارند. این ویژگی، در هنگام قالب گیری قطعات فوم نامطلوب است…. از این رو، برای سهولت در خارج کردن محصول از قالب و قالب گیری سریع، لازم است از مواد رهاساز استفاده شود. ماده رهاساز از قالب مانعی بین قالب و سطح محصول قالب گیری شده ایجاد […]
ادامه مطلب